ارسال پیام کوتاه انبوه با حجم و سرعت بالا

  ارسال 3000 پیام کوتاه در دقیقه

 پانل کاربری راحت

 ارسال به شهر خاص و مناطق خاص 

ارسال بر اساس مشاغل

 دریافت تاییدیه ارسال

پانل کاربری راحت
گزارشات متنوع
برگزاری مسابقات
پیام های پر استفاده
دفتر تلفن
دریافت شماره از فایل اکسل
پاسخ گوی خودکار
صندوق انتقادات و پیشنهادات
نظر سنجی
تبریکات
ارسال پیام بصورت خودکار در مناسبات
و صدها امکانات متنوع دیگرت