در راستای کاهش هزینه های دفاتر محترم و عدم خروج ارز در شرایط حاضر این شرکت بر آن شد تا علاوه بر افزایش کارایی و سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع در دفاتر اسناد رسمی باعث کاهش هزینه های قابل توجه دفاتراسناد رسمی محترم گردد. لذا نرم افزاری طراحی گردید که پاسخگوی این نیازها باشد. بخشی از قابلیت های این نرم افزار عبارتند از :
• تسهیل دریافت اثر انگشت سردفتران محترم بدون مراجعه به کامپیوتر کاربران
• تسهیل دریافت شناسه یکتا بدون وابستگی به یک سیستم خاص
• کاهش قابل توجه هزینه تجهیزات دفتر
• تسهیل در اسکن مدارک گواهی امضاء بدون وابستگی به یک سیستم خاص
• تسهیل در استفاده از دستگاه POS بدون وابستگی به یک سیستم خاص